فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده
نشریه
نویسندگان
معرفی نشریه

فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده

 اولين فصلنامه ی کشوری در زمينه ی پژوهش اثربخشی مشاوره و روان درمانی خانواده

 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان براساس جلسه ی مورخ 89/9/22 به شماره ی 89/23576  هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار و طبق رای کميسيون بررسی اعتبار نشريات علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در جلسه ی مورخ 1390/4/22 به شماره ی 73311/11/3، اعتبار علمی- پژوهشی دريافت نموده است.

 در تاريخ  1391/11/16 براساس نامه شماره 3/3/218159 دفتر سياست گذاری و برنامه ريزی پژوهشی به مدت يکسال ديگر تمديد اعتبار شده است.

 

 اين نشريه همچنين برابر با گواهی شماره 30993 مورخ 90/8/15 در پايگاه استنادی جهان علوم ­اسلام( ISC) نمايه شده است.

 مشخصات نشریه

عنوان: مشاوره و روان درمانی خانواده
اعتبار: علمی- پژوهشی

ترتيب انتشار: فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه کردستان

مدير مسئول و جانشين سردبير: دکتر ناصر يوسفی

سر دبير: دکتر نجمه حميد

مدیر داخلی:  دکتر احمد سهرابی

مدير اجرايی : شعله محمدی

نشانی: سنندج؛ خيابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، جنب کتابخانه دانشکده، طبقه دوم، دفتر مجله، کد پستی: 15175 - 66177

شماره تلفن: دفتر مجله (تلفکس) 6629353 (0871) ؛ دانشگاه 6664609 (0871)، داخلی 2224

آدرس­: سايت­ مجله  Http://www.fcpjournal.ir 

پست الکترونيکی Fcpjournalkurdistan@yahoo.com    

مقالات این شماره
 دوره4،شماره3 (پاییز 93/1393)
 
1

اثربخشي بازآموزي سبک‏ هاي اسنادي بر بهبود ابعاد عملکرد خانواده زوجين متقاضي طلاق

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي بازآموزي سبک‏هاي اسنادي بر بهبود ابعاد عملکرد خانواده زوجين متقاضي طلاق شهر يزد بود.روش: پژوهش نيمه آزمایشی و براساس طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. آزمودني‏ ها شامل 40 نفر (20 زوج) از زوجين متقاضي طلاق شهر يزد بودند که با استفاده از روش نمونه‏گيري هدفمند انتخاب و به دو گروه آزمايش و کنترل (10 زوج آزمايش و 10 زوج کنترل) گمارده شدند. پژوهشگر مدت 8 جلسه، آموزش‏هاي لازم را به گروه آزمايش ارايه داد. به‏منظور جمع‏آوري اطلاعات از پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) استفاده گرديد.جهت تجزيه و تحليل داده‏ها علاوه بر آمار توصيفي از روش مانکوا، آنوا، آنکوا و تي مستقل نيز استفاده گرديد.يافته‏ ها: نتايج آزمون لامبداي ويلکز نشان داد که بين گروه آزمايش و کنترل حداقل در يکي از متغيرهاي وابسته تفاوت معني‏دار وجود دارد 969/19 F=. همچنين نتايج تحليل آنکوا در متن مانکوانيز نشان داد اثر آموزش برروي حل مسأله (85/0) و کنترل رفتار (68/0) مي‏باشد که اين اثر معنادار بود. همچنين بازآموزي سبک‏هاي اسنادي توانسته است آميزش عاطفي، نقش‏ها، همراهي عاطفي و ارتباط را در زوجين بهبود بخشد.نتيجه‏ گيری: با به کارگيري بازآموزي سبک‏هاي اسنادي به زوجين متقاضي طلاق مي‏توان عملکرد خانواده آنها را بهبود بخشيد و در جهت کاهش طلاق گام برداشت.


کلمات کلیدی :


سبک‏ هاي اسنادي، طلاق، عملکرد خانواده2

ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‏ های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج)

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف:رویداد ازدواج ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که بخش بسیار مهمی از حیات فردی و اجتماعی هر فرد را در برمی‏گیرد و چگونگی آغاز و شکل‏ گیری روابط از طریق طی دوران نامزدی بر روی رفتارها و برخوردهای بعدی زوج اثرگذار است. بنابراین شناسایی عواملی که زمینه ساز تعارض در خانواده ‏ها قبل از ازدواج می‏ شود، ضروری به نظر می‏رسد تا در جهت پیشگیری از گسستگی عاطفی و قانونی خانواده‏ ها و همچنین افزایش رضایت زناشویی پس از ازدواج گامی مثبت برداشته شود.روش:به این منظور اطلاعات موردنیاز برای پژوهش از طریق رویکرد کیفی و روش نظریه مبنایی با استفاده از نمونه گیری نظری و در هر مرحله با توجه به تحلیل داده‏ های پیشین از بین 18 نفر از زنان متأهلی که 6-7 سال از زندگی مشترکشان گذشته بود و تجربه دوران نامزدی داشتند و در دوره انجام تحقیق به مرکز بهداشت شهید اشرفی اصفهانی پاکدشت مراجعه کرده بودند و همچنین تمایل به انجام مصاحبه داشتند، جمع آوری شد.یافته‏ ها:پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه‏ ها، پنج طبقه نظری عوامل زمینه‏ ساز تعارض، مواضع افزایش‏ دهنده تعارض، مواضع کاهش‏ دهنده تعارض، عوامل بستر ساز شکل گیری مواضع افزاینده تعارض و عوامل بسترساز شکل گیری مواضع کاهنده تعارض شناسایی شدند.نتیجه‏ گیری:یافته‏ ها بیانگر آن هستند که تعارضات و نحوۀ تعاملات در این دوران تأثیر فراوانی بر چگونگی شکل گیری روابط آتی زوج جوان که در نتیجه زمینه‏ ساز رضایت و یا عدم رضایت زناشویی در خانواده بعد از ازدواج خواهد شد؛ دارد که همین امر لزوم توجه زوج درمانگران و کارشناسان مسائل خانواده را به اهمیت این دوران در طول چرخه زندگی زناشویی می‏رساند.


کلمات کلیدی :


دوران نامزدی، تعارض، رضایت زناشویی، نظریه مبنایی.3

رابطه بین صمیمیت زناشویی، الگوهای ارتباط زناشویی و همدم طلبی- دوری گزینی کارکنان متأهل دانشگاه خوارزمی

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف: صمیمیت فرایند تعاملی که در آن افراد تلاش می‌کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان در احساسات، افکار و رفتارشان را کشف کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین الگوهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی و همدم طلبی و دوری گزینی بود.روش: روش این تحقیق توصیفی- مقطعی بود، نمونه پژوهش شامل 100 نفر زن و مرد متأهل بود که از جامعه کارمندان متأهل دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) در سال 1391 به روش نمونه‌ گیری تصادفی ساده انتخاب شد. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی صمیمیت واکر و تامپسون (1983)، پرسشنامه‌های الگوهای ارتباطی کریستنسن و سولاوای (1984) و پرسشنامه‌ی همدم طلبی- دوری گزینی برنشتاین و همکاران (1985) استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش همبستگي پيرسون، رگرسیون همزمان و تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.یافته ­ها: یافته‌ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنادار بین صمیمیت زناشویی و همدم طلبی، صمیمیت زناشویی و الگوی ارتباطی سازنده متقابل، همدم طلبی و الگوی ارتباطی سازنده متقابل وجود دارد، و ارتباط منفی و معنادار بین صمیمت زناشویی و الگوی ارتباطی زن توقع/ مرد کناره‌گیری، همدم طلبی و الگوی ارتباطی زن توقع/ مرد کناره‌گیری، همدم طلبی و الگوی ارتباطی مرد توقع/ زن کناره‌ گیری، همدم طلبی و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد متغیرهای همدم ‏طلبی، ارتباط سازنده متقابل و ارتباط توقع/ کناره‏ گیری صمیمیت زناشویی را به صورت معناداری پیش‏ بینی می‏کند.نتیجه‏ گیری: اگر ارتباط بین زن و شوهر یک ارتباط سازنده و متقابل باشد، میزان همدم طلبی و صمیمیت بین آن‌ها افزایش پیدا کند و دوری گزینی بین آن‌ها کاهش می‌یابد.


کلمات کلیدی :


صمیمیت زناشویی، الگوهای ارتباطی، همدم طلبی، دوری گزینی.4

تأثير همزمان عامل عمومي شخصيت و ابعاد دلبستگي بر کيفيت رابطه زناشويي

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف:ا ين پژوهش به دنبال بررسي تأثير عامل عمومي شخصيت و ابعاد دلبستگي بر کيفيت رابطه زناشويي بود.روش: جامعه اين پژوهش شامل زوج‏هاي شهر اصفهان بود که حداقل يک سال از ازدواج آنها گذشته و در طي يک سال اخير با رويدادهاي استرس‏زا مواجه نشده بودند. از اين جامعه، نمونه ‏اي با حجم 522 نفر (261 زوج) به روش نمونه‏ گيري سهل ‏الوصول انتخاب شد. در اين پژوهش براي جمع ‏آوري داده‏ها از پرسشنامه پنج عامل شخصيت نئو (NEO-FFI)، پرسشنامه تجديدنظرشده تجارب در روابط نزديک (ECR-R)، و پرسشنامه کيفيت ابعاد رابطه ادراک شده (PRQC) استفاده شد. روش‏هاي آماري مورد استفاده شامل آمار توصيفي و تحليل استنباطي به روش مدل‏ سازي معادله ساختاري بود.يافته‏ ها:يافته ‏ها نشان داد تأثير مجزا و مرتبط عامل عمومي شخصيت و ابعاد دلبستگي بر کيفيت رابطه زناشويي معنادار است.عامل عمومي شخصيت باعث افزايش، و اضطراب و اجتناب دلبستگي باعث کاهش کيفيت رابطه زناشويي مي‌شود. همچنين تأثير ابعاد دلبستگي بيشتر از عامل عمومي شخصيت به دست آمده و از بين ابعاد دلبستگي، تأثير اجتناب دلبستگي بر کيفيت ابعاد رابطه زناشويي قوي‏تر بود.نتيجه‏ گيري :به طور کلي در تبيين کيفيت رابطه زناشويي، عامل عمومي شخصيت و ابعاد دلبستگي داراي سهم ويژه‏ اي بوده و بايد عملکرد هر دو همزمان مورد توجه قرار گيرد.


کلمات کلیدی :


عامل عمومي شخصيت، اضطراب دلبستگي، اجتناب دلبستگي، کيفيت رابطه زناشويي.5

رابطۀ هوش معنوي باراهبردهاي برخورد با تعارضات زناشويي و رضايتمندي زناشويي دردانشجويان متأهل شهرتهران

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف: هدف این پژوهش بررسي رابطه هوش معنوي با راهبردهاي برخورد با تعارضات و رضايت مندي زناشويي در جامعه آماری دانشجويان متأهل شهر تهران می‌باشد.روش: برای انجام تحقیق حاضرنمونه ‏ای به حجم 300 نفر از 5 دانشگاه با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب شد.از پرسشنامه‏ های هوش معنوي ناصري، رضايتمندي زناشويي انريچ و راهبردهاي حل تعارضات اشتراوس براي سنجش متغيرهاي پژوهش استفاده شد. داده‏ های به‌دست ‌آمدهتوسط آزمون‏های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام تجزیه‌وتحلیل شدند.یافته‌ها: نتايج به‏‌دست‌ آمده از این پژوهش نشان داد بين هوش معنوي و رضايتمندی زناشويي همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد. بین هوش معنوي با راهبردهای غفلت، خروج، سوءرفتار همبستگی منفی معنادار و نیز بین راهبرد كلامي و گذشت همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و همچنین، بین رضايتمندی زناشويي و راهبردهاي غفلت، خروج، سوء‏رفتار همبستگي منفي معنادار وجود داشت و بین راهبردهای کلامی همسران (غالباً مردان) با رضایت زناشویی همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد.هم‏چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه ‏های غفلت خود (به صورتی منفی)، شکیبایی، خودآگاهی، راهبرد کلامی همسر و خروج خود (به صورتی منفی) قادر به پیش بینی رضایت مندی زناشویی می‏باشند.نتیجه‌گیری: یافته ‏ها همبستگی هوش‏ معنوی را با رضایت مندی زناشویی و راهبردهای حل تعارضات زناشویی مورد تأیید قراردادند، به ‏طوری‏که این یافته‏ ها می‏توانند زمینه‏ ساز پژوهش‏ های آزمایشی باشند و سپس بر آموزش‏ های خانواده و سلامت روان آنان اثرگذار باشند.


کلمات کلیدی :


هوش معنوي، راهبردهاي حل تعارضات، رضايتمندي زناشويي6

بررسی رابطه همبستگی خانواده و الگوی انضباطی والدین با بحران هویت و عشق پرشور به جنس مخالف درپسران نوجوان

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف: فضای خانواده به لحاظ کیفیت تعاملات، یکی از عوامل مهم اثرگذار بر روحیات اعضای آن بوده و حوزه وسیعی از مطالعات خانواده درمانگران و روانشناسان سیستمی را تشکیل می‏دهد.هدف از این پژوهش بررسی رابطه همبستگی خانواده و الگوی انضباطی والدین بابحران هویت و عشق پرشور به جنس مخالف در پسران نوجوان آنها است.روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از رگرسیون چندگانه برای پیش بینی بحران هویت و عشق پر شور در نوجوانان پسر استفاده شد. جامعه تحقیق کلیه دانش آموزان دبیرستان‏های پسرانه شهرستان هرسین می‏باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای تعداد263 نفر انتخاب شدند. ابزارهای سنجش در این پژوهش عبارت بودند از مقیاس عشق پرشور در روابط صمیمی، مقیاس همبستگی خانواده، پرسشنامه بحران هویت و مقیاس الگوی سخت انضباطی والدین.یافته ‏ها: حاکی ازتایید رابطه میان متغیرهایتحقیق بود و تنها همبستگی بین الگوی انضباطی پدر و مادر  معنادار نشد در بقیه موارد تمامی همبستگی‏ ها معنی ‏دار بود (01/0p<). همچنین همبستگی منفی انسجام خانوادگی و الگوی انضباطی پدر و مادر نیز معنا دار بود (01/0p<).از میان متغیرهای پیش بینی کننده نیز بهترین پیش بین برای هر دو متغیر بحران هویت و عشق پر شور نیز همبستگی خانواده بود.نتیجه‏ گیری: نتایج نشان داد هر چه میزان همبستگی خانواده کمتر و الگوی انضباطی والدین سخت‏تر باشد، وابستگی عاطفی شدید یا عشق پرشور به جنس مخالف، و بحران هویت بیشتری در نوجوانان پسر آنها شکل خواهد گرفت، همچنین هرچه همبستگی خانوادگی کمتر باشد خانواده بیشتر از الگوی انضباطی سخت برخوردارند و یا الگوی انضباطی سخت تر والدین با همبستگی خانوادگی کمتری در خانواده‏ ها همراه است.


کلمات کلیدی :


همبستگی خانواده، الگوی انضباطی والدین، بحران هویت، عشق پرشور.7

همسانی شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه همسانی شخصیتی زوجین، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی بود.روش: این مطالعه از نوع همبستگی بوده و از میان والدین دانش ‏آموزان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه تعداد392 نفر(زن و مرد به سهم مساوی) به شیوه نمونه ‏گیری خوشه‏ ای چندمرحله‏ ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان فرم کوتاه پرسشنامه نئو (کاستا و مک کرا، 1992)،مقیاس سازگاری زناشویی (اسپاینر، 1976) و پرسشنامه انريچ (اولسن و همکاران، 1987) را تکمیل کردند.یافته ‏ها: نتایج نشان‏‏ دادند رضایت‏‏ زناشویی با عوامل وظیفه‏ شناسی، برون گرایی، توافق، همبستگی مثبت و با روان رنجورخویی همبستگی منفی دارد. نتایج رگرسیون همزمان حاکی از آن بود که همسانی شخصیتی زوجین در عامل روان رنجورخویی (به‏طور منفی) و برونگرایی، توافق و وظیفه‏شناسی (به طور مثبت) 29% رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند.نتيجه­ گيري: ویژگی‏های شخصیتی از جمله روان رنجورخویی، برون گرایی، توافق و وظیفه شناسی می‏ توانند میزانی از واریانس رضایت زناشویی زوجین را تبیین کنند. افراد هنگامی در زندگی زناشویی احساس رضایت دارند که پروفایل شخصیتی مشابه با همسرشان داشته باشند. 


کلمات کلیدی :


همسانی شخصیتی، پنج عامل شخصیت، رضایت زناشویی.کلیه حقوق این وب سایت برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران محفوظ است.