فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده
نشریه
نویسندگان
معرفی نشریه

فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده

 اولين فصلنامه ی کشوری در زمينه ی پژوهش اثربخشی مشاوره و روان درمانی خانواده

 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان براساس جلسه ی مورخ 89/9/22 به شماره ی 89/23576  هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار و طبق رای کميسيون بررسی اعتبار نشريات علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در جلسه ی مورخ 1390/4/22 به شماره ی 73311/11/3، اعتبار علمی- پژوهشی دريافت نموده است.

 در تاريخ  1391/11/16 براساس نامه شماره 3/3/218159 دفتر سياست گذاری و برنامه ريزی پژوهشی به مدت يکسال ديگر تمديد اعتبار شده است.

 

 اين نشريه همچنين برابر با گواهی شماره 30993 مورخ 90/8/15 در پايگاه استنادی جهان علوم ­اسلام( ISC) نمايه شده است.

 مشخصات نشریه

عنوان: مشاوره و روان درمانی خانواده
اعتبار: علمی- پژوهشی
ترتيب انتشار: فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه کردستان
مدير مسئول و جانشين سردبير: دکتر ناصر يوسفی
سر دبير: دکتر نجمه حميد
مدیر داخلی:  دکتر احمد سهرابی
مدير اجرايی : شعله محمدی

نشانی: سنندج؛ خيابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، جنب کتابخانه دانشکده، طبقه دوم، دفتر مجله، کد پستی: 15175 - 66177

شماره تلفن: دفتر مجله (تلفکس) 6629353 (0871) ؛ دانشگاه 6664609 (0871)، داخلی 2224

آدرس­: سايت­ مجله  Http://www.fcpjournal.ir 

پست الکترونيکی Fcpjournalkurdistan@yahoo.com    

مقالات این شماره
 دوره3،شماره4 (زمستان 92/1392) ،پیاپی11
 
1

تأثیر برنامه غنی­ سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج‌ها

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف: سازگاری زناشویی حالتی است که در آن برای زن و شوهر احساس رضایت و شادی از ازدواج و از یکدیگر وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه غنی­ سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج‏ها انجام گرفت.روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه ‏تجربی و طرح پیش ‏آزمون و پس‏ آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیۀ زوج‏ های داوطلب شهرستان بردسکن بود. نمونه شامل پژوهش 12 زوج (6 زوج در گروه کنترل و 6 زوج در گروه آزمایش)بودند که به روش نمونه­گیری داوطلب با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش در 6 جلسه مشاوره گروهی به شیوه رویکرد غنی ­سازی شرکت کردند،در حالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخله ­ای قرارنگرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه سازگاری دونفری اسپانیر (1976) بود که زوج‏ های گروه آزمایش و کنترل در دو مرحلۀ پیش آزمون و پس ­آزمون آن را تکمیل کردند.یافته ­ها: تجزیه و تحلیل داده­ ها توسط آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج تفاوت معناداری را بین دو گروه در سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی، همبستگی دو نفری و توافق دو نفری نشان داد، اما در متغیر ابراز محبت تفاوت معناداری بین دو گروه مشخص نشد.نتیجه‏‌گیری: از يافته ­هاي پژوهش حاضر مي­ توان درراستاي مداخلات باليني و درماني استفاده كرد و سازگاری زوج ­ها را افزایش داد.


کلمات کلیدی :


برنامه غنی­ سازی ارتباط، سازگاری زناشویی، زوج­ها.2

بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش بینی احساس تنهایی

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت ارتباط زوجین در پیش بینی احساس تنهایی در میان دانشجویان متأهل می‌باشد.روش: این پژوهش مقطعی- توصیفیو از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه پژوهش مشتمل بر 196 نفر (114 زن و 80 مرد)، است که به شیوۀتصادفی طبقه‏ ای از خوابگاه‏ های‏ متأهلین دانشگاه‏ های تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه‏ های مقیاس کوتاه تنهایی اجتماعی و هیجانی بزرگسالان SELSA-Sو کیفیت ارتباط زوجین پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‏ ها با استفاده از روش‏ های آماری همبستگی، رگرسیون و آزمون  t صورت گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد بین کیفیت ارتباط زوجین و سه خرده مقیاس احساس تنهایی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد و کیفیت ارتباط می تواند 27 درصد از واریانس مربوط به خرده مقیاس تنهایی رمانتیک،17 درصد از واریانس تنهایی خانوادگی و 8 درصد واریانس تنهایی اجتماعی را تبیین کند. در کیفیت ارتباط زوجین، تفاوت معناداری بین گروه زنان و مردان مشاهده نشد، اما در خرده مقیاس های احساس تنهایی، زنان در خرده مقیاس تنهایی رمانتیک میانگین معنادار بالاتری داشتند.نتیجه‌گیری: با توجه به این   یافته هامی‌توان نتیجه گرفت که کیفیت ارتباط زوجین می‏تواند در احساس تنهایی آنها نقش داشته باشد. بنابراین در انجام مداخله‏ ای مربوط به خانواده، تقویت و بهبود کیفیت ارتباط زوجین به عنوان روش مناسبی برای کاهش احساس تنهایی و عواطف منفی و افزایش شادکامی و سلامت روان شناختی پیشنهاد می‏گردد.


کلمات کلیدی :


کیفیت ارتباط زوجین،تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی، تنهایی رمانتیک.3

اثربخشی درمان گروهی راه حل مدار بر کاهش تعارضات مادر- دختر در مادران

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف: روش تعامل مادر با دخترش به خصوص هنگام تعارض بر نحوۀ زندگی، عشق ورزی و کار او تأثیر به سزایی دارد و پایه و اساس ارتباط های او در آینده خواهد بود. در این راستا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار به شیوۀ گروهی بر کاهش تعارضات مادر- دختر در مادران انجام گرفت.روش: طرح تحقیق حاضر از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش، مادران دختران نوجوان مقطع متوسطه منطقه 13 شهر تهران بودند. جهت جمع آوري داده‏ ها از پرسشنامه راهبردهای تعارض اشتراس (CT)،فرم تعارض با فرزند، استفاده شد. از بين مادران، 30 نفر كه نمراتشان بالاتر از سايرين بود، انتخاب شدند و به طور تصادفي در گروه‏ هاي آزمايش و گواه قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در هشت جلسه درمان راه حل مدار به شیوه ی گروهی شرکت نمودند. از آزمون تحلیل کوواریانس جهت آزمون اختلاف میانگین‏ های گروه‏ ها استفاده گرديد.یافته‌ها: بر اساس يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت درمان نامبرده منجر به افزايش مهارت استدلال و كاهش پرخاشگری کلامی و فیزیکی در مادران شده و در مجموع تعارضات مادر- دختر را كاهش مي دهد(05/0>p).نتیجه‌گیری: بنابراین می‏ توان نتیجه گرفت که از این روش درمان می توان برای کاهش تعارضات مادر- دختر بهره مند شد


کلمات کلیدی :


 نوجوانی، روابط مادر دختر، تعارض و درمان راه حل مدار.4

اثربخشي حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف : این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله به روش ذهن آگاهی بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه -بیش فعالی انجام شد.روش: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش مادران دارای فرزند بیش فعال مراجعه کننده به خانه­ های سلامت منطقه 21 شهرداری شهر تهران بود. نمونه مورد مطالعه شامل 24 مادر بود که به طور دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. از مقیاس سنجش اختلال نقص توجه-بیش فعالی و مقیاس دلزدگی زناشویی برای جمع آوری داده­ ها استفاده شد.گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته ذهن آگاهی را به صورت هفتگی دریافت کردند، گروه کنترل هیج مداخله مشخصی را دریافت نکردند. در پايان،هردوگروه مجدداً ارزيابي شدند (پس آزمون). داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.يافته‏ ها: نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی به طور معناداری بر دلزدگی زناشویی و مولفه­های آن در مادران دارای کودکان بیش فعال مؤثر بوده و مادران در گروه آزمایشی کاهش معناداری را در دلزدگی زناشویی نشان دادند.نتيجه ­گيري:با توجه به یافته ­های این پژوهش، می­توان روش مداخله­ای ذهن آگاهی را به عنوان یک روش موثر در کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی و افزایش سطح سلامت این مادران و خانواده به عنوان یک سیستم، پیشنهاد داد.


کلمات کلیدی :


ذهن آگاهی، دلزدگی زناشویی، اختلال نقص توجه-بیش فعالی، خانواده.5

مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏ های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی الگوی تحلیل سازه‏های شخصی و درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی بود.روش: پژوهش حاضر از نوع طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس‏آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری شامل تمام زوج‏های متعارض شهر تهران بود که در سال 92-91 به مراکز مشاوره استان تهران مراجعه کرده بودند. شرکت‏ کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه 15 زوجی جایگزین شدند. و مداخلات درمانی دریافت کردند. داده‏ ها با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه 47 سؤالی گردآوری و با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که درمان سازه‏ های شخصی در مقایسه با درمان هیجان‏ مدار بر رضایت زناشویی مؤثرتر بود و لی پس از 3 ماه پیگیری تفاوتی بین دو گروه یافت نشد و همچنین دربین ابعاد رضایت زناشویی درمان هیجان مدار در بعد شخصیتی و الگوی تحلیل سازه‏های شخصی دربعد ارتباط مؤثرتر بودند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‏دهد که الگوی تحلیل سازه‏های شخصی می تواند به عنوان یک گزینه مداخلاتی در آشفتگی ‏های زناشویی مورد استفاده قرار بگیرد.


کلمات کلیدی :


الگوی تحلیل سازه‏ های شخصی، درمان هیجان مدار، رضایت زناشویی6

تأثير آموزش شناختي- رفتاري گروهي بر انتظارات زناشويي زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف: هدف از اين پژوهش بررسي تأثير آموزش شناختي- رفتاري گروهي بر انتظاراتزناشويي زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت بود.روش: اين تحقيق شبه تجربي بوده و نمونه ي آن 32 زن و مرد بودند که از بين داوطلباني كه از فروردين تا اواخر تير ماه 1389 به مراکز و مؤسسات مشاوره و روانشناسي شهرستان كوهدشت مراجعه کرده بودند، به شيوۀ هدفمند و به صورت تصادفي، در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند (در هرگروه 8 زوج). ابزار پ‍ژوهش پرسشنامۀ انتظارات زناشويي بود که داراي 3 بعد 1- انتظار از همسر به عنوان دوست و حامي؛ 2- انتظار از زندگي زناشويي و انتظار از يک رابطه ايده ­آل است. ابتدا از دو گروه پيش آزمون به عمل آمد. آموزش شناختي- رفتاري در 8 جلسه دو ساعته و به صورت هفته­ اي در گروه آزمايش به اجرا در آمد و گروه کنترل هيچ آموزشي دريافت نکرد. در پايان از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. فرضيه تحقيق بيان مي‏ دارد که آموزش شناختي‏ رفتاري گروهي بر انتظارات زناشويي زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت اثربخش است. داده­ ها با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس تجزيه و تحليل شد.يافته­ ها: نتايج نشان داد که افرادي که مداخلۀ آموزش شناختي- رفتاري را دريافت کرده بودند، انتظارات زناشويي آنان در مرحله­ي پس­ آزمون بهبود يافته است.نتيجه­ گيري: از نتايج به دست آمده مي‏توان نتيجه گرفت که مداخلۀ آموزش گروهي شناختي- رفتاري بر بهبود انتظارات زناشويي مردان و زنان متأهل شهرستان کوهدشت اثربخش بوده است.


کلمات کلیدی :


آموزش شناختي- رفتاري، انتظارات زناشويي، زنان و مردان متأهل.7

بررسی رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل

خلاصه و کلمات کلیدی |

خلاصه مقاله :


هدف: این مطالعه با هدف تعیین رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، احقاق جنسی و باورهای بدکارکردی جنسی در زنان صورت گرفته است.روش: در این مطالعه همبستگی از بین زنان متاهل شهر تهران 200 نفر از طریق نمونه ­گیری خوشه­ای چند مرحله­ ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل، مقیاس دلزدگی زناشویی، شاخص احقاق جنسی هالبرت و پرسشنامه باورهای بدکارکردی جنسی بودند. داده­ها با استفاده از آمارتوصیفی ازجمله، فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی از قبیل: ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس چند­متغیره تحلیل شدند.یافته­ ها: نتایج حاکی از وجود رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، احقاق جنسی و باورهای بدکارکردی جنسی در زنان متاهل می ­باشد. همچنین دلزدگی زناشویی در زنان از روی مؤلفه ­ها­ی مرتبط به باورهای بدکارکردی جنسی قابل تبیین است و از میان مؤلفه­ ها­ی باورهای بدکارکردی جنسی زنان، محافظه­ کاری و باورهای خود پندارۀ جسمی بیشترین نقش را در افزایش دلزدگی زناشویی دارا هستند.از دیگر نتایج پژوهش حاضر این است که از میان مؤلفه‏ های باورهای بدکارکردی جنسی زنان، محافظه­ کاری بیشترین نقش را در کاهش احقاق جنسی زنان متاهل داراست.نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می ­رسد نوع شناخت و باورهایی که زنان متاهل درباره مسائل جنسی دارند تاثیر زیادی بر میزان دلزدگی زناشویی آنها دارد یعنی هرچه باورهای جنسی منفی بیشتر باشد دلزدگی زناشویی بیشتر می­شود و تاثیر منفی بر میزان احقاق جنسی زنان خواهد داشت. با توجه به نقش کلیدی باورهای جنسی در زندگی زناشویی پیشنهاد می‏شود در کلاس­های آموزشی پیش از ازدواج، نقش و جایگاه این باورها در میزان رضایت زناشویی و جنسی زوجین آموزش داده شود.


کلمات کلیدی :


دلزدگی زناشویی، احقاق جنسی، باورهای بدکارکردی جنسی.کلیه حقوق این وب سایت برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران محفوظ است.